پایان یافته

کارفرما: salarisepi519

بودجه: پروژه ساده
(حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان)

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

اهداف و انگیزه‌های درونی کارآفرینی چیست؟

موسسه راه ( موسسه فرهنگی و آموزشی در زمینه سواد مالی) جهت تکمیل محتوی آموزشی خود به روخوانی متن و مقالات منتشر شده در سایت موسسه نیاز دارد. این متن به عنوان نمونه برای همکاری در پروژه های بعدی می‌باشد. لطفا فایل پیوست (در مورد نحوه اجرای پروژه) را مطالعه کنید.

لینک متن برای روخوانی:

 https://alafkhers.com/content/success-club/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

فایل‌های پیوست شده
پیوست ۱
مهارت‌های مورد نیاز