پایان یافته

کارفرما: zahraazzz985

بودجه: سایر مبالغ
(از ۱۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ تومان)

فرصت ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است

ارسال پیشنهاد برای این پروژه
کپی کنید

سیستم های‌ اطلاعاتی مدیریت

تنظیم و ارائه کار تحقیقی مرتبط با عنوان درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت (رشته مدیریت بازرگانی) ودر قالب یک مقاله علمی 10صفحه ای  بااستفاده از10منبع معتبر

و در صفحه ی اول نام دانشگاه(پیام نوراسکو). عنوان ماده درسی(سیستم های اطلاعاتی مدیریت). نام ونام خانوادگی(زهراکفیلی) . رشته تحصیلی(مدیریت بازرگانی) و شماره دانشجو(963827208) ذکرشود

مهارت‌های مورد نیاز